ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม 'หวานเป็นคู่ ลุ้นสุดขั้ว ไปกับเอส'

20 มีนาคม 2558

รางวัลที่ 1  iPhone 6 64GB  รางวัลละ 2 เครื่อง มูลค่า 58,900 บาท จำนวน 10 รางวัล        

1.    คุณวิไลวรรณ       กลิ่นศรีสุข
2.    คุณสุรินทร์           สังเกตุ
3.    คุณสมชัย            น้อยมณี
4.    คุณคมคาย          พจน์ชพรกุล
5.    คุณภาสุวรรณ       บุญทัศน์
6.    คุณปภาภัทร         มีบทสม
7.    คุณธนิตา             สุรพล
8.    คุณรัศมี               โอวาทสาร
9.    คุณธนาทิพย์         เลิศรัตนวณิช
10.  คุณสมโภชน์         จงปลูกกลาง    

รางวัลที่ 2 สร้อยคอพร้อมจี้ทองคำรูปหัวใจ มูลค่า 31,100 บาท จำนวน 10 รางวัล        

1.    คุณวรรณเยือน     บุตรวาปี
2.    คุณออม              กลมเกลียว
3.    คุณอรพรรณ        อุ่นอารมณ์
4.    คุณสายทอง        พลาสองดี
5.    คุณฤทัยธร          อินทร
6.    คุณกนกวรรณ      อยู่ร่วม
7.    คุณอำนวย          ใจเอื้อ
8.    คุณวิเชียร            ดาวคล้อย
9.    คุณสุพจน์            เข็มกลัดทอง
10.  ร.ท.หญิงสุภัทรา   สิรินุต
        
รางวัลที่ 3 แต้มคลับการ์ด 1,000,000 แต้ม จำนวน 30 รางวัล        

1.    คุณรุ่งเรือง          สมโพธิ์
2.    คุณยงยุทธ          ลิสัน
3.    คุณลาภินี           สารเงิน
4.    คุณบุษยา           กิติราช
5.    คุณบังอร            กาศเกษม
6.    คุณธวัชชัย          สุจริต
7.    คุณบุศราพร        ธีระพจน์โสภณ
8.    คุณสาคร            ทิพโสต
9.    คุณมารินา           อยู่พงษ์พิทักษ์
10.  คุณมะไล            จานสิบสี
11.  คุณอัชรีย์            หม่อมกระโทก
12.  คุณบังอร            เพ็งสว่าง
13.  คุณอนงค์           ห้างหาญ
14.  คุณโชคชัย         องอาจ
15.  คุณบุญมาก        อายุพูล
16.  คุณอัมพร           มั่นศรีจันทร์
17.  คุณสุภารัตน์       ละงู
18.  คุณประทีป         จิตต์จุฬานนท์
19.  คุณพนิดา          คงกำเหนิด
20.  คุณกานดา         ดีแท้
21.  คุณนิตยา           ด่วนเดิน
22.  คุณมุฑิตา          สุขขา
23.  คุณปิยวรรณ       เล่าสูงเนิน
24.  คุณอุไร             พงษาวดาน
25.  คุณพัชรา           วิจันทร์
26.  คุณชัชชม          ศรีแสงอ่อน
27.  คุณศิริพร           สินเพ็ง
28.  คุณศรีนวล         วงศ์ษา
29.  คุณเอกพล        สังฆสุวรรณ
30.  คุณกรรณิกา      วัฒนาฤดี

 

 

View404

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย