ช้อปฝ่าวิกฤติ ลุ้นรับโชคทอง สาขาพระราม 1

30 มิถุนายน 2563
ชื่อรายการ: ช้อปฝ่าวิกฤติ ลุ้นรับโชคทอง

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่  20 ก.ค. – 9 ส.ค. 2563

สาขาที่ร่วมรายการ: เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1

วิธีการร่วมรายการ:
- ช้อปที่เทสโก้ โลตัส โซนพลาซ่าครบ 400 บาทขึ้นไป รับสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัล 1 สิทธิ
- นำใบเสร็จเย็บรวมกัน เขียนชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์ ใส่กล่องชิงโชค ณ บูทกิจกรรมบริเวณร้านค้าเช่า

กำหนดจับรางวัลและประกาศผล: จับรางวัลผู้โชคดี ทุกวันอาทิตย์ตามกำหนดการจับรางวัลเวลา 16:00 น. ณ. เทสโก้ โลตัส สาขา พระราม 1 ที่อยู่ 831 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กำหนดการจับรางวัล
 • รอบที่ 1     วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 2563
 • รอบที่ 2     วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2563
 • รอบที่ 3     วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ณ จุดบริการลูกค้าของแต่ละสาขาภายหลังจากจับรางวัลในวันเดียวกันกับวันที่จับรางวัลแต่ละรอบ
บริษัทจะติดต่อกับผู้โชคดี ภายใน 3  วันทำการเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบ

 รายละเอียดรางวัล:
 1. สร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์  มูลค่า 7,500  บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63) ต่อหนึ่งรางวัล รวม 3 รางวัลต่อสัปดาห์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 67,500 บาท
 2. คูปองเงินสด Swensen’s มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัลต่อสัปดาห์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 7,500 บาท
รวมรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมรายการ:
 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้าเทสโก้ โลตัส ที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นพื้นที่ขายของเทสโก้ โลตัส ศูนย์อาหาร การจ่ายค่าบริการโทรศัพท์และสาธารณูปโภค) ภายในเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1  (“ร้านค้า”) ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป (ราคาสุทธิ)โดยสามารถรวมใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในรอบสัปดาห์เดียวกันได้ แต่จะต้องไม่ซ้ำร้านกัน ได้รับ 1 สิทธิร่วมชิงรางวัล
 • ร่วมกิจกรรมชิงโชคโดยเย็บใบเสร็จทั้งหมดรวมกัน (กรณีรวมใบเสร็จ) เขียน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ บริเวณบูธกิจกรรม ของแต่ละสาขาที่ร่วมรายการ
 • ใบเสร็จที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมชิงโชค จะต้องระบุวันที่ที่ตรงกันในแต่ละรอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1 วันที่ 20 ก.ค. 2563 – 26 ก.ค. 2563
  • รอบที่ 2 วันที่ 27 ก.ค. 2563 - 2 ส.ค. 2563
  • รอบที่ 3 วันที่ 3 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563
 • ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าที่นำมาร่วมกิจกรรม สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น
 • เทสโก้ โลตัสจะเป็นผู้จับรางวัลและติดต่อผู้โชคดีให้มารับรางวัลภายใน 5 วันนับจากมีการโทรแจ้ง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง โดยแสดงบัตรประชาชนที่ตรงกับที่เขียนในใบเสร็จรับเงินที่ส่งชิงโชคมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล และเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมนี้เท่านั้น
 • ใบเสร็จรับเงินที่นำมาลุ้นจับรางวัลไปแล้ว จะไม่สามารถนำมารวมจับรางวัลในรอบสัปดาห์ถัดไปได้อีก
 • พนักงาน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“บริษัทฯ”) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัสรีเทล โกรท พนักงานร้านค้าในพื้นที่เช่าทุกร้านที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • รางวัลไม่สามารถจำหน่าย แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือเรียกร้องมูลค่ารางวัลที่ได้รับไปหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการทำผิดกติกาการร่วมกิจกรรม หรือเกิดการทุจริตจากการได้รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ใบอนุญาต เลขที่ 893-895/2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท บียอนด์โกลด์ จํากัด โทร 099-1424428
View66
Share

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย