นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" หรือ "เรา") มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นทุกๆ วันแก่ท่าน การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง บริษัทฯ อยากให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา และอยากให้ท่านเข้าใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ดีกว่าและตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตของนโยบาย

บริษัทฯ คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล การจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้ฉบับนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") โดยนโยบายนี้จะ

 • จำแนกรูปแบบวิธีการที่ท่านอาจติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเรา และจำแนกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม
 • อธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่เราได้จัดเก็บรวบรวม
 • อธิบายว่า เราจะทำการการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทอื่นภายใต้ความควบคุมและโครงสร้างการถือหุ้นร่วมของบริษัทแม่ของบริษัทฯ (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริษัทในกลุ่มฯ") และบริษัทอื่นๆ เมื่อใดและด้วยเหตุใด
 • ชี้แจงแสดงสิทธิและทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
 • ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เนื่องด้วยเรามีสินค้าและบริการที่หลากหลาย เราจึงอยากให้ท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตความครอบคลุมของนโยบายฉบับนี้ให้ชัดเจน นโยบายนี้จะใช้เมื่อท่านใช้บริการต่างๆ ของเรา (ในที่นี้จะเรียกว่า "บริการของเรา") ซึ่งการใช้บริการของเรา หมายถึง

 • การซื้อสินค้าและบริการของเราโดยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือเข้ามาซื้อที่ห้าง หรือสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์จากเว็บไซต์เทสโก้ออนไลน์ชอปปิ้ง รวมถึงการซื้อสินค้าและบริการของเรา ผ่านช่องทางอื่นที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก
 • การเยี่ยมชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา การชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเรา เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี และค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ณ เคาน์เตอร์ชำระเงินของเรา หรือผ่านช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่เราดำเนินการอยู่
 • การเข้าเป็นสมาชิกคลับการ์ด ("คลับการ์ด") หรือ
 • การติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นใดกับเราหรือทีมบริการลูกค้า เกี่ยวกับบริการของเรา

นอกจากนั้น นโยบายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงการใช้บริการของท่านในร้านขายยาภายในห้างของบริษัทฯ และ การใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งบันทึกภาพของท่านขณะจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ธุรกิจส่วนอื่นของเราและบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มฯ จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขายสินค้าและให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งมอบให้แก่บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มฯ ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นๆ

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ประกอบการรายอื่นที่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดังนั้น ท่านควรอ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยความระมัดระวัง ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากเราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว และเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยการติดประกาศไว้ที่ห้าง หรือในเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ขอความกรุณาท่านศึกษานโยบายฉบับล่าสุด (ซึ่งอาจได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะๆ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงสิทธิอันพึงมีของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะจัดเก็บรวบรวมเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บรวบรวมเมื่อท่านเข้าใช้บริการของเรา และเรายังอาจได้รับข้อมูลบางประเภทจากแหล่งข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเราท่านอาจให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่เรา
 • ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ-สกุล อาชีพ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปี เกิด
 • ข้อมูลติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
 • รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของท่าน เช่น username และ password
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ระบบอาจร้องขอ หรือท่านอาจให้ด้วยตนเองเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเรา
เมื่อลูกค้าจับจ่ายซื้อของที่ห้าง หรือเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้
 • ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า) และข้อมูลอื่นใดที่ลูกค้าให้กับเรา เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า หรือขอคืนเงิน (รวมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม) และการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ และ/หรือ ประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า (เช่น รายการสินค้าที่ซื้อ วัน เวลา และสถานที่ซื้อสินค้า และวิธีการชำระเงินของท่าน)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา และข้อมูลเมื่อท่านกดรับชมโฆษณาอันใดอันหนึ่งของเรา (รวมถึงโฆษณาของเราที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้ารับบริการของของเรา (เช่น ผลิตภัณฑ์ รุ่น ระบบปฏิบัติการ IP address ประเภทของบราวเซอร์ และรหัสบ่งชี้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ)
เมื่อท่านใช้บริการชำระเงิน ของบริษัทฯ เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้
 • ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งชำระเงินของท่าน จำนวนเงินที่ชำระ รายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อ ข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินการชำระเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแทนผู้ให้บริการหรือร้านค้าของท่าน
 • ข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
เมื่อท่านใช้คลับการ์ดในการจับจ่ายซื้อสินค้า หรือใช้บัตรกำนัลหรือคูปองของคลับการ์ด เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ ตามความยินยอมของท่าน
 • ข้อมูลธุรกรรม ทั้งนี้ รวมถึงการซื้อสินค้าที่ห้างและผ่านระบบออนไลน์ที่ลูกค้าได้รับคะแนนสะสมบนบัตรคลับการ์ด การใช้คูปองและบัตรกำนัลของคลับการ์ดเพื่อซื้อสินค้าที่จำหน่ายโดยบริษัทในกลุ่มฯ หรือบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ ที่มีข้อตกลงในการส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรคลับการ์ด ("พันธมิตรคลับการ์ด")
เมื่อลูกค้าติดต่อเรา หรือเราติดต่อลูกค้า หรือลูกค้าเข้าร่วมโปรโมชั่น การแข่งขัน การสำรวจความเห็น หรือการบอกเล่าประสบการณ์หลังการใช้ (Reviews) เกี่ยวกับบริการของเรา เราอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ เมื่อมีการติดต่อกับเราเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา (เช่น ชื่อ username ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social media account) และข้อมูลติดต่อของลูกค้า รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือเมื่อท่านสนทนากับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • ข้อมูลที่ท่านเปิดอ่านทางอีเมล์และช่องทางการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลอื่น ๆ ที่บริษัทส่งให้ รวมถึงการเข้าชมลิงค์ที่อยู่ในอีเมล์
 • ความเห็นและข้อแนะนำที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบสำรวจความคิดเห็น หรือประสบการณ์หลังการใช้ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบสำรวจดังกล่าว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแจกรางวัลหรือผู้โชคดีของเรา
เมื่อท่านขอให้เราดำเนินการเกี่ยวกับภาษี
 • ชื่อ-สกุล ข้อมูลการซื้อ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (หากมี) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการออกใบกำกับภาษี หนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ สำหรับการดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า
เมื่อท่านเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้าง
 • ภาพของท่านที่อาจได้รับการบันทึกไว้ด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้าง

ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้างต้นอาจอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้

ข้อมูลภาพรวม – บริษัทฯ พยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ต้องการออกจากระบบอยู่เสมอ เมื่อเราลบข้อมูลในส่วนที่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้มากพอจนกระทั่งข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวตน ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของลูกค้าได้ นอกจากนี้ เรายังอาจลบข้อมูลบางส่วนและนำข้อมูลอื่นที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล เช่น หมายเลขประจำตัวหรือหมายเลขอ้างอิง มาใช้แทน อันถือเป็นเทคนิคพิเศษที่เราใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูล โดยปกติเราจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการดูแลข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก เช่น ข้อมูลของลูกค้าผู้ถือบัตรคลับการ์ด นอกจากนี้ ข้อมูลภาพรวมที่กล่าวถึงในส่วนนี้รวมถึงข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร (demographic data) ด้วย

ข้อมูลประเภทพิเศษ – หมายถึง ข้อมูลที่ถือว่ามีความอ่อนไหวในทางกฎหมาย (บางครั้งจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว") และต้องการความคุ้มครองพิเศษ ข้อมูลประเภทพิเศษส่วนใหญ่ที่เราจะทำการจัดเก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลสุขภาพของท่านที่เข้ามาใช้บริการร้านขายยาในห้าง หรือ เราอาจมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนี้ในกรณีอื่น เช่น ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับท่านเมื่อท่านแจ้งร้องเรียนถึงการใช้บริการ เป็นต้น

ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่อยู่ – ในบางกรณี แอพพลิเคชั่นของเราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านเพื่อที่ระบบจะสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับห้างของเราที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าน โดยระบบจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนในแต่ละคราวหากจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส หรือ เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ หรือ เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ (รวมกันเรียกว่า "เทสโก้ มันนี่ เซอร์วิสเซส") บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาข้อมูล สื่อออนไลน์ พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า และข้อมูลสาธารณะ โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เช่น

 • สร้าง/จัดการบัญชีคลับการ์ดของลูกค้า (รวมทั้งข้อมูลการสะสมแต้มคลับการ์ด)
 • ทบทวนแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลที่มี และ
 • ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาดของเรา รวมถึงการโฆษณาออนไลน์

นอกจากนี้ เรายังอาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากตลาดการค้าออนไลน์อื่นที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก (เช่น Lazada Shopee) ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากท่านซื้อสินค้าที่วางขายในห้างของเรา โดยเลือกที่จะเข้าไปซื้อจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เป็นตลาดการค้าออนไลน์ของบุคคลภายนอก เราอาจจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการตลาดการค้าออนไลน์ดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

เพื่อความเข้าใจอันกระจ่างชัด คำว่า "พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า" หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่ทำกิจกรรมทางการค้าร่วมกับบริษัทฯ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "การแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตร" และคำว่า "บันทึกข้อมูลสาธารณะ" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นใดที่เรา สามารถนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลส่วนบุคลของท่านที่เรามีอยู่

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับการจัดเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล เหตุผลในการดำเนินการกับข้อมูลของลูกค้า หลักการทางกฎหมายในการใช้ข้อมูล
ให้บริการแก่ท่าน

ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและคำขอคืนเงิน
ข้อมูลส่วนของบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้เพื่อขายสินค้าและให้บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อและคำสั่งขอเงินคืนของท่าน

ทำรายการชำระเงินให้กับท่านผ่านระบบตัวแทนชำระค่าบริการของบริษัทฯ
ในการดำเนินตามคำสั่งชำระค่าบริการของท่าน เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและหลักฐานอื่น ๆ เพื่อจัดการชำระเงินแทนผู้ให้บริการหรือร้านค้าของท่าน โดยต้องมีขั้นตอนการรับรองตัวตนและยืนยันการชำระเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ยืนยันว่าท่านมิใช่บุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
เมื่อท่านติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับบริการของเรา หรือข้อเสนอสิทธิประโยชน์อื่นใดของเรา เราจะยึดถือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น รายละเอียดการติดต่อ เป็นหลักในการติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้คำตอบและให้ความช่วยเหลือ ให้ความกระจ่าง หรือแก้ไขข้อกังวลสงสัยของลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา โดยจะทำการติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ อีเมล์ ไปรษณีย์ หรือตอบกลับข้อความที่ท่านมีถึงเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขัน
เราจำเป็นต้องประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันต่าง ๆ ที่ท่านเข้าร่วม (เช่น การประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลหรือผู้โชคดี) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันที่เราจัดร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้ารายย่อยของเราด้วย

ฐานความยินยอม
สำหรับลูกค้าคลับการ์ดในขั้นตอนการสมัครแรกเข้าเป็นสมาชิก

ฐานความจำเป็นตามสัญญา
– สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด (ณ จุดติดต่อ)
– เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลแก่เรา

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด

ดำเนินการตามคำสั่งของท่านในเรื่องเกี่ยวกับภาษี เราต้องจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เช่น ออกใบกำกับภาษีหรือหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะขอเงินคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว ฐานความจำเป็นตามสัญญาและหน้าที่ตามกฎหมาย
จัดการบัญชีของท่าน รวมถึงบัญชีสมาชิกคลับการ์ดของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทำให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านได้ยืนยันรับรองเมื่อมีการทำคำสั่งต่าง ๆ โดยใช้บัตรคลับการ์ด นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคลยังช่วยให้ท่านในฐานะสมาชิกคลับการ์ดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย และได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรคลับการ์ด เช่น บัตรกำนัล การแลกรับรางวัลจากคะแนนสะสม และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ฐานความยินยอม
บริหารจัดการและปรับปรุงการดำเนินงานตามปกติของเรา

ในการบริหารจัดการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรานั้น เราเลือกใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าที่ดีแก่ลูกค้า คุกกี้บางอย่างมีความจำเป็น ดังนั้น ท่านจึงไม่ควรปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ที่จำเป็นดังกล่าวหากท่านประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราอย่างครบครัน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจปิดกั้นการทำงานของคุกกี้บางตัวที่ไม่จำเป็น แต่ก็อาจทำให้ท่านไม่ได้รับประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการปิดกั้นการทำงานของคุกกี้ได้จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เป็นการทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

ในการปรับปรุงพัฒนาความหลากหลายของสินค้า การให้บริการ การจัดการร้านค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้ และรูปแบบวิธีการสื่อสารกับลูกค้านั้น เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด และการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราเอง (ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูล) ความหลากหลายของสินค้า การให้บริการและการจัดการร้านค้าอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ (เช่น มีสินค้าทดแทน (เมื่อสินค้าเดิมหมดสต็อค)) และประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย (Fulfillment Experience) (การคัดเลือกสินค้า การบรรจุสินค้า และการส่งมอบสินค้าของเรา) แก่ลูกค้า

เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉลและอาชญากรรมในรูปแบบอื่น – เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคอยดูแลการให้บริการของเรา ให้เป็นไปด้วยดีเพื่อระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น หรือการใช้บริการของเราไปในทางมิชอบ อันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัย

ฐานความยินยอม
สำหรับสมาชิกคลับการ์ด

ฐานความจำเป็นตามสัญญาและประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด

ทำการวิจัยด้านการตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า

ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการจัดประเภทของสินค้า การให้บริการ การจัดการร้านค้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้
เราต้องอาศัยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยของข้อมูล) ความหลากหลายของสินค้า การจัดการร้านค้า และมาตรฐานทางด้านคุณภาพอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้การให้บริการท่านในฐานะลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยที่ตอบโจทย์ลูกค้า

 • การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้ระบบออนไลน์และประวัติการจับจ่ายของท่าน (รวมถึงบันทึกข้อมูลรายการซื้อขายโดยใช้คลับการ์ด) ช่วยให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษและของรางวัลตอบแทนที่จะทำให้ประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าน่าประทับใจมากขึ้น
 • มีการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า (โดยทางอีเมล์ การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ การโฆษณาออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ) เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าของเรา และบริษัทในกลุ่มฯ ในการนี้ โฆษณาออนไลน์อาจปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบรรดาบริษัทสมาชิกในบริษัทในกลุ่มฯและบริษัทอื่น ๆ และยังอาจปรากฏให้เห็นผ่านสื่อออนไลน์อื่น นอกจากนี้ เรายังอาจประเมินประสิทธิภาพของระบบสื่อสารการตลาดของเราและระบบสื่อสารการตลาดของซัพพลายเออร์และพันธมิตรายย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารการตลาดกับลูกค้า รวมถึงการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความสนใจของลูกค้า ดังนั้น เราจึงต้องประเมินผลจากคำตอบรับของลูกค้าที่ได้รับข้อมูลสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราด้วย ซึ่งหมายความว่า เราจะสามารถเสนอขายสินค้าและให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ (เช่น มีสินค้าทดแทน (เมื่อสินค้าเดิมหมดสต็อค)) และประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย (Fulfillment Experience) (การคัดเลือกสินค้า การบรรจุสินค้า และการส่งมอบสินค้าของเรา) แก่ลูกค้า

ฐานความยินยอม
สำหรับสมาชิกคลับการ์ด

ฐานความจำเป็นตามสัญญาและประโยชน์อันชอบธรรม สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด

สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

เราอาจขอความร่วมมือจากท่านเป็นครั้งคราวให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น หรือประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจด้านการตลาดอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มฯและบริษัทอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่ท่านตกลงเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ถือว่าท่านยินยอมให้เราจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจะได้ให้ไว้เพิ่มเติม ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้หรือวัตถุประสงค์อื่นตามที่เราจะได้แจ้งไว้ในแบบสำรวจความคิดเห็นนั้น ๆ

ฐานความยินยอม
(ทั้งนี้ถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมเมื่อลูกค้าตกลงทำแบบสำรวจความคิดเห็น)

เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉลหรืออาชญากรรมในรูปแบบอื่น และการปฏิบัติตามกฎหมาย เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคอยดูแลการใช้บริการของเราให้เป็นไปด้วยดีเพื่อระวังและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล การก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น หรือการใช้บริการของเราไปในทางมิชอบ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการระบุตัวตนของท่านเมื่อมีการทำคำร้องขอใด ๆ ตามนโยบายฉบับนี้ อันจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และท่านสามารถใช้บริการของเราได้อย่างปลอดภัย ฐานหน้าที่ตามกฎหมายและประโยชน์อันชอบธรรม
ติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับท่าน

ติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ SMS และการส่งข้อความโต้ตอบออนไลน์ (instant messenger) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อความผ่านช่องทาง Facebook Messenger) อีเมล์ หรือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือการตอบกลับข้อความที่ท่านส่งถึงเราผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า เราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันต่าง ๆ ตามความสนใจของท่าน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแข่งขันที่้เราจัดร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น หรือประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจด้านการตลาดอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มฯ และบริษัทอื่นที่ได้รับมอบหมาย การสำรวจทางการตลาดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของเราเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับการติดต่อให้ช่วยตอบแบบแสดงสำรวจด้านการตลาด ท่านไม่จำเป็นต้องตอบรับทุกครั้งไป ท่านมีสิทธิตอบปฏิเสธ ซึ่งเราเคารพในการตัดสินใจของลูกค้าเสมอ และจะไม่มีผลต่อการใช้บริการของเราหรือการใช้คลับการ์ดของท่านแต่อย่างใด

ฐานความยินยอม
สำหรับสมาชิกคลับการ์ด

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด

ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ต่อสู้คดีตามกฎหมายหรือระงับข้อพิพาทระหว่าง เรากับท่าน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ลูกค้าได้รับอุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุในห้างของเรา ฐานหน้าที่ตามกฎหมายและประโยชน์อันชอบธรรม
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

เพื่อคุ้มครองลูกค้า ธุรกิจของเรา ชุมชนใกล้เคียง และพนักงานของเรา เราจึงจัดให้มีระบบบันทึกภาพบุคคลภายในห้างเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยภายในห้างและป้องกันการก่ออาชญากรรมและพฤติกรรมที่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม

เมื่อท่านนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณลานจอดรถของห้าง อาจมีการใช้เทคโนโลยีจดจำหมายเลขทะเบียนรถอัตโนมัติ (หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง) เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฎการจอดยานพาหนะของเราหรือไม่ และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือเมื่อเกิดเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะภายในพื้นที่ลานจอดรถของห้าง เราอาจใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยในการสืบสวนคลี่คลายเหตุร้ายที่เกิดขึ้น

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
ร้านขายยา

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ท่าน เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดหรือตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่มีการนำข้อมูลการซื้อยาตามใบสั่งยาของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดทั้งสิ้น

เมื่อท่านเข้ามาซื้อยาที่ร้านขายยาในห้างของเราและให้ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและข้อมูลด้านสุขภาพ)ของท่าน แก่ร้านขายยานั้น ถือว่าลูกค้ายินยอมให้เราจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อนี้

ฐานความยินยอมและความจำเป็นทางการแพทย์

ประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อ "ประโยชน์อันชอบธรรม" ของเรา
"ประโยชน์อันชอบธรรม" ของเรานั้น ประกอบด้วย

 • การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการ
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ (ทั้งที่เป็นสินค้าของเราเอง และสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น) สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด
 • การดูแลบัญชีลูกค้าของท่าน การจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อร้องเรียน และการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ
 • การทำความเข้าใจลูกค้า ทั้งในด้านรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย พฤติกรรมการซื้อ และสิ่งที่ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบ
 • การคุ้มครองสนับสนุนธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา
 • การป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม การทุจริตฉ้อฉล และการก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น
 • การทดสอบและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเดิม และ
 • การขยายและดำรงไว้ซึ่งกิจการของเราที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ท่าน

การแบ่งปันข้อมูล

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในกลุ่มฯ

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบริษัทในกลุ่มฯ มีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อท่านใช้บริการของเรา หรือเข้าเป็นสมาชิกคลับการ์ด เราอาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเผยแพร่ให้กับบริษัทในกลุ่มฯ เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มฯ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • กลุ่มบริษัทดันน์ฮัมบี (dunnhumby) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลักรายหนึ่งของเรา โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่วิจัยพฤติกรรมท่านเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อท่านอนุญาตให้เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในกลุ่มฯ (โดยแจ้งให้ความยินยอมในแบบคำขอสมัครสมาชิกคลับการ์ด หรือให้ความยินยอมดังกล่าวในโอกาสอื่นใด) เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มฯ เช่น เทสโก้ มันนี่ เซอร์วิสเซส เพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือกิจกรรมการตลาดอื่นใดที่น่าสนใจสำหรับท่าน

นอกจากนี้ ยังอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคำสั่งหรือคำร้องขอของท่านเมื่อประสงค์ให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจขอให้มีการแจ้งข้อมูลหมายเลขสมาชิกคลับการ์ดของท่านแก่ เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส เข้ากับบัตรคลับการ์ด เพื่อให้ท่านได้รับแต้มสะสมหรือสิทธิประโยชน์พิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อลูกค้าใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส ในการจับจ่ายใช้สอยภายในห้างของเรา เป็นต้น

การแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรของเรา

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า ร้านค้า พันธมิตรคลับการ์ดและผู้ให้บริการสำหรับบัตรคลับการ์ด ผู้ขายและที่ปรึกษา มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อบริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านี้ เราจะขอให้ผู้ได้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย และต้องไม่ใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาดของบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้น

พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า เรามีพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าจำนวนมากซึ่ง
 • ขายสินค้าผ่านบริการของเรา
 • เสนอขายสินค้า บริการ และ/หรือ สิทธิประโยชน์ในการสะสมแต้มคลับการ์ด

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าเท่าที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ประกอบการให้บริการของพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าเท่านั้น เช่น เมื่อท่านจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล และรายละเอียดการติดต่อของท่านแก่พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าสามารถดำเนินการส่งมอบสินค้าและบริการแก่ท่าน

ร้านค้า เมื่อท่านชำระค่าสินค้าและบริการผ่านการให้บริการตัวแทนขำระเงินของเรา เราจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการรายนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อขายของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารกรุงเทพ") ทั้งนี้ ยังรวมร้านค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านการให้บริการตัวแทนชำระเงินของเราอีกด้วย การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการของท่าน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้เราและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถดำเนินการระงับข้อพิพาท และเฝ้าระวังหรือป้องกันการทุจริตฉ้อฉลได้อีกด้วย
พันธมิตรคลับการ์ด เมื่อได้รับการร้องขอจากลูกค้า เราอาจจัดการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรคลับการ์ด เช่น เอสโซ่สมายล์ และพันธมิตรรายอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าและช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมคลับการ์ดเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามสิทธิของท่านในฐานะสมาชิกของพันธมิตรคลับการ์ด
ผู้ให้บริการ ผู้ค้าและที่ปรึกษา

เราได้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อเข้ามารับผิดชอบดูแลงานในด้านต่าง ๆ ให้เราด้วยความระมัดระวัง เช่น การแต่งตั้งบริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้บริการเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาวิชาชีพในด้านอื่น ๆ รวมทั้งผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถให้บริการของตนได้

มีผู้ให้บริการบางรายใช้สื่อออนไลน์ในการให้บริการ และเผยแพร่โฆษณาสินค้าและบริการของเรา รวมถึงสินค้าและบริการของซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นโฆษณาสินค้าและบริการของเราขณะที่เข้าใช้เว็บไซต์บางเว็บไซต์ หรือขณะที่ดูโทรทัศน์ ผู้ให้บริการของเรา มีหลายราย เช่น Facebook Adobe Google Line Instagram และ Twitter

การแบ่งปันข้อมูลกับองค์กรอื่น

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับองค์กรอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเราต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานราชการกำหนด หรือเพื่อกระบวนการยุติธรรรม
 • หากเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์แก่การก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือโต้แย้งสิทธิตามกฎหมาย (รวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตฉ้อฉล)
 • เมื่อมีการปรับโครงสร้างภายใน ขายหรือโอนกิจการของเรา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เช่น เมื่อมีการเข้าครอบงำกิจการหรือควบรวมกิจการ

หลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นตอนปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น

 • เราวางระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมทั้งในรูปแบบ บุคลากรและอุปกรณ์พื้นฐาน การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการวางระเบียบขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการรวบรวม จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่าน เช่น การตั้งรหัสลับ (Encryption) เพื่อคุ้มครองข้อมูลขณะถูกถ่ายโอน
 • การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูล เช่น ระบบ Firewall และระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)
 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้อยู่เฉพาะภายในกลุ่มพนักงานและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือเพียงบางรายที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • การปฏิบัติการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบมิให้ถูกรบกวนหรือโจมตีจากภายนอกอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบการแทรกแซงระบบในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบของเรา และ
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับท่าน จะต้องผ่านขั้นตอนยืนยันพิสูจน์ตัวตนก่อนทุกครั้ง

ถึงแม้เราจะจัดให้มีมาตรการทางเทคโนโลยีและการควบคุมในระดับองค์กรเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม ท่านก็ควรระมัดระวังเก็บรักษาข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือของตนเองให้ปลอดภัยจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บรวบรวมจากลูกค้าอาจถูกถ่ายโอนและนำไปจัดเก็บ ณ จุดรับและจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย และอาจมีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัทอื่นใดในต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายจากเรา หรือจากผู้ให้บริการของเรา ในกรณีข้างต้น เราขอรับรองว่าจะดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

ระยะเวลาในการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินความจำเป็น ซึ่งเราจะพิจารณาระยะเวลาจัดเก็บจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • เหตุผลในการจัดเก็บข้อมูล
 • อายุของข้อมูล
 • เหตุทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับใด ๆ ที่ทำให้ต้องเก็บรักษาข้อมูล
 • ความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิของเรา หรือสิทธิของท่าน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง

เราและพันธมิตรใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel ("คุกกี้") เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในระหว่างที่ลูกค้าเข้าใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา นอกจากนี้ คุกกี้ยังใช้ในการประมวลโฆษณาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในระบบออนไลน์ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา และสิทธิของเราที่จะเลือกดำเนินการเมื่อพบว่ามีการใช้คุกกี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีรหัสบ่งชี้ลักษณะเฉพาะ ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือของลูกค้าเพื่อให้อุปกรณ์ของท่านถูกจดจำเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ การใช้คุกกี้อาจมีระยะเวลาเพียงเท่าที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรืออาจใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าท่านมีความสนใจในบริการและเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้ลักษณะสำคัญ (features) บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของบริษัทฯ สามารถทำงานได้ และ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น คุกกี้ยังมีส่วนช่วยในการตรวจจับการกระทำใดๆ ที่มีลักษณะทุจริตฉ้อฉล หรือช่วยป้องกันการรุกล้ำหรือโจมตีระบบรักษาความปลอดภัย ดังนั้น เราจึงอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านไว้ในคุกกี้ด้วย

เมื่อท่านคลิกยอมรับคุกกี้เพื่อเข้าใช้บริการของเรา

ปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา

คุกกี้ช่วยในการปรับปรุงระบบการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราเพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยที่มีลักษณะเหมาะสมตรงตามความต้องการของท่าน และช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้ลูกเล่นเสริมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

เช่น การใช้คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำสิ่งที่ท่านโปรดปรานและสินค้าที่อยู่ในตะกร้าชอปปิ้งของท่านได้เมื่อท่านกลับมาเข้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราในครั้งถัดไป

ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น บนมือถือของเรา

คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเราอย่างไร เช่น แจ้งให้เราทราบเมื่อลูกค้าได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้มีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลภาพรวมโดยไม่แสดงชื่อเจ้าของข้อมูล

ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงผ่านสื่อสังคมออนไลน์

คุกกี้มีส่วนช่วยในการลงโฆษณารายการสินค้าและบริการที่เราเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกับท่านที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

คุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อนี้ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ โดยคุกกี้จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของท่าน เช่น ข้อมูล IP address เว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมก่อนหน้า และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้จ่ายของท่าน หรือสินค้าที่อยู่ในตะกร้าชอปปิ้งของท่าน นั่นหมายความว่า ท่านอาจมีโอกาสได้เห็นโฆษณาของเราในเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่น และอาจเห็นโฆษณาของบริษัทอื่นในเว็บไซต์ของเราเช่นกัน

ในการลงโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมกับท่านนั้น เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคุกกี้เมื่อท่านเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์อื่นของท่าน กับข้อมูลอื่นที่เรามีอยู่ เช่น การใช้บัตรคลับการ์ดและการจับจ่ายซื้อของของท่านที่ห้างของเรา

ประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด รวมถึงการโฆษณาออนไลน์

คุกกี้สามารถแจ้งให้เราทราบว่าท่านมีความสนใจในโฆษณาสินค้าหรือบริการรายการใดเป็นพิเศษ และใช้เวลานานเท่าใดในการชมโฆษณานั้น ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของรายการโฆษณาออนไลน์ได้ และสามารถควบคุมจำนวนครั้งในการแสดงโฆษณาสินค้าหรือบริการบนอุปกรณ์ของท่านได้ด้วย

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดอีกด้วย เช่น คุกกี้จะบอกเราว่าท่านเปิดอีเมล์ประชาสัมพันธ์การตลาดที่เราจัดส่งให้ลูกค้าหรือไม่ เป็นต้น

บุคคลภายนอกที่มีการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา

ตารางข้างล่างนี้แสดงรายชื่อพันธมิตรที่สำคัญของบริษัทฯ พร้อมข้อมูลการดำเนินงานที่พันธมิตรแต่ละรายให้บริการบริษัทฯ ในการนี้ เราจะขอแสดงข้อมูลเฉพาะพันธมิตรหลักที่มีความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับบริษัทฯ และมีการใช้เทคโนโลยีคุกกี้กับบริการของเราอยู่บ่อยครั้ง

การประเมินผลและการปรับปรุงบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์รูปแบบวิธีการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงทดสอบเนื้อหาหลายๆ แบบ ข้อมูลนี้ยังช่วยให้เราสามารถออกแบบบริการให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าและยังนำไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการขายบริการของเราด้วย Adobe
Facebook
Optimizely
Google Analytics และ Dot Matters
การแนะนำสินค้า เสริมสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งที่น่าประทับใจโดยแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าในเว็บไซต์บางเว็บไซต์ของเรา (เช่น Tesco Direct และ F&F Clothing) Adobe
Facebook
Optimizely
Google และ Dot Matters
การตลาดออนไลน์ ลงโฆษณาของเรา ที่เหมาะสมกับท่านในเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอื่น โดยยึดถือตามพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านมีกับเรา เช่น ใช้ข้อมูลธุรกรรมของท่าน หรือสินค้าในตะกร้าชอปปิ้งของท่าน เพจหรือสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านมักเปิดเข้าไปดู นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลสมาชิกคลับการ์ดของท่านเพื่อทำการตลาดเสนอขายสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้ายิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพันธมิตรผู้ให้บริการด้านข้อมูลของเรา คือ Sociomantic (บริษัทย่อยของบริษัท ดันน์ฮัมบี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสมาชิกในบริษัทในกลุ่มฯ) dunnhumby
Bing
Google Analytics
Adobe
Facebook
Optimizely
Google และ Dot Matters
สื่อสังคมออนไลน์

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดกับท่าน และใช้กลยุทธ์การร่วมแบ่งปันข้อมูลทางสังคม (Social Sharing) และการมีส่วนร่วม (Engagement) ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของเรา

พันธมิตรกลุ่มนี้อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง รวมถึงการรวบรวมจัดทำประวัติท่านและกำหนดให้ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาสินค้าและบริการอื่น

Facebook
Twitter
Instagram
Line
การลงโฆษณาของเราและการลงโฆษณาให้กับพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า ช่วยให้เราสามารถออกแบบและลงโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมกับท่านบนสื่อออนไลน์ของเรา และแทนพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมทางการค้า Google Analytics
Sociomantic
Facebook
Twitter
Instagram
รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา ช่วยให้เราสามารถป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบและบริการของเรา Akamai

การเลือกใช้สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิเลือกว่าจะทำอย่างไรเมื่อทราบว่าจะมีการจัดเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจเลือกยอมรับหรือเลือกที่จะถอนความยินยอมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

การวิจัยและสื่อสารการตลาด

สำหรับสมาชิกคลับการ์ด

ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในแบบคำขอสมัครสมาชิกคลับการ์ดของบริษัทฯ เราจะดำเนินการศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของท่าน จัดทำประวัติลูกค้า และทำวิจัยทางการตลาดโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคลของท่าน และจัดส่งข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรา และบริการอื่นๆ การจัดโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์พิเศษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าจะเป็นที่สนใจของลูกค้าให้แก่ท่าน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ ในการนี้ หากลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยและการสื่อสารทางการตลาดนี้ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกผ่านวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หรือแจ้งติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่เราในการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนี้ สมาชิกคลับการ์ดของท่านจะสิ้นสุดลง และท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ในฐานะสมาชิกคลับการ์ดได้อีกต่อไป (เช่น การรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษเฉพาะสมาชิกคลับการ์ด เป็นต้น) ทั้งนี้ แบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้าที่เราอาจจัดทำเป็นครั้งคราวไม่ถือเป็นกิจกรรมวิจัยและสื่อสารการตลาด

สำหรับลูกค้าทั่วไปที่มิใช่สมาชิกคลับการ์ด

คุกกี้ที่ปรากฏในเว็บไซต์
ท่านสามารถตั้งค่าว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุกกี้ใหม่ๆ และลบคุกกี้เก่าทิ้งไป โดยเข้าไปเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่บราวเซอร์ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการใส่คุกกี้ใหม่เข้ามาในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากบราวเซอร์ของอุปกรณ์ของท่าน

หากท่านเลือกที่จะปิดคุกกี้บางตัวหรือทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าลงในตะกร้าชอปปิ้ง หรือดำเนินการเช็คเอ้าท์ หรือใช้สินค้าและบริการใด ๆ ที่ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจัดการคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาที่ใช้กับบริการของเราได้ โดยเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ดังกล่าวผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ ตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางข้างต้น

แอพพลิเคชั่นบนมือถือ
การทำงานของคุกกี้บนแอพพลิเคชั่นบนมือถือจะมีลักษณะแตกต่างไป เนื่องจากมีการตั้งรหัสเข้าสู่แอพพลิเคชั่นแต่ละตัว ซึ่งจะต้องใช้ตัวแจ้งบ่งชี้ในอุปกรณ์มือถือของท่านสร้างขึ้นมาสำหรับใช้กับกิจกรรมโฆษณา ดังนั้น ท่านจึงสามารถปิดหรือเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแจ้งบ่งชี้กิจกรรมโฆษณาได้ในมือถือของท่านเองโดยเข้าไปที่หมวด "ความเป็นส่วนตัว"

การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา ดังนั้น เราจึงอาจติดต่อและเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราหรือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่เราจัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นของเรา เราเคารพในการตัดสินใจของท่านเสมอและการปฏิเสธดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับการใช้บริการของเรา รวมถึงการใช้บัตรคลับการ์ดด้วย

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ท่านสามารถใช้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง:

 1. สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอม – ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ได้ตลอดเวลา แต่การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนที่ท่านจะเพิกถอนความยินยอมนั้น

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า หากลูกค้าเป็นสมาชิกคลับการ์ด การเพิกถอนความยินยอมที่อนุญาตให้เราติดต่อกับท่าน ศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย จัดทำประวัติลูกค้า และทำการวิจัยทางการตลาด (ที่มิใช่การทำแบบสอบถามความคิดเห็นของท่าน) จะมีผลให้การเป็นสมาชิกคลับการ์ดของท่านสิ้นสุดลง และท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดในฐานะสมาชิกคลับการ์ดอีกต่อไป (เช่น การสะสมคะแนนและแลกรับส่วนลด การรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาด ข้อเสนอพิเศษเฉพาะสมาชิกคลับการ์ด เป็นต้น)

 2. การขอเข้าดูข้อมูลของลูกค้า – ท่านมีสิทธิขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้จัดเก็บอยู่ และท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้
 3. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังอาจแจ้งให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านระบบอัตโนมัติและแจ้งขอรับข้อมูลใด ๆ ที่เราได้โอนให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นโดยตรง ได้เท่าที่สภาพทางเทคนิคจะเอื้ออำนวย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการสมัครบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส ลูกค้าอาจขอให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เทสโก้ มันนี่ เซอร์วิสเซส เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส เข้ากับข้อมูลบัตรคลับการ์ด ในกรณีดังกล่าว คำสั่งของลูกค้าถือเป็นการยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในระบบของเราให้แก่ผู้รับโอนข้อมูลรายนั้น
 4. สิทธิคัดค้าน – ท่านมีสิทธิคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

  การคัดค้านทั่วไป – เรายินดีรับพิจารณาคำคัดค้านของท่านเสมอ หากสิทธิของท่านมีความสำคัญกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว เรายินดีที่จะจำกัดการใช้ข้อมูล (โปรดดูข้อ 6. ข้างล่างนี้เพิ่มเติม) หรือลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบ (โปรดดูข้อ 5. ข้างล่างนี้เพิ่มเติม) ตามคำสั่งของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำคัดค้านของท่านได้ หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีตามกฎหมาย

  การคัดค้านเกี่ยวกับการทำการตลาดทางตรง (Direct Marketing) – เมื่อได้รับคำคัดค้านจากท่าน เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาดทางตรงกับท่าน

  การคัดค้านเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาด – เราจะหยุดดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับคำคัดค้านจากท่าน เว้นแต่เป็นการทำการวิจัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 5. สิทธิในการขอลบข้อมูล – ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นแก่การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ของนโยบายฉบับนี้อีกต่อไป
  • คำสั่งคัดค้านของท่าน (ตามข้อ 4. ข้างต้น) ดำเนินการเป็นผล
  • ท่านได้เพิกถอนความยินยอมที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน(และเราไม่อาจอ้างเหตุผลอื่นใดที่จะเก็บใช้ข้อมูลนั้นต่อไป) หรือ
  • เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  ทั้งนี้ เรายังอาจเก็บข้อมูลของท่านไว้ต่อไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อาจถูกลบได้ทั้งหมดตามความประสงค์ของท่าน

 6. สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูล – ท่านสามารถขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลแทนการลบข้อมูลได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
  • คำคัดค้านของท่าน (ในกรณีตามที่ระบุในข้อ 4. ข้างต้น) อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
  • ท่านแจ้งว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บอยู่ ไม่ถูกต้อง หรือ
  • เราใช้ข้อมูลของท่านโดยผิดกฎหมาย หรือข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป แต่ท่านไม่ประสงค์ให้เราลบข้อมูล
 7. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล หากท่านเห็นว่าข้อมูลที่เราจัดเก็บรวบรวมมานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขตามคำขอของท่านได้ เราจะบันทึกคำขอของท่านไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าคลับการ์ดสามารถติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ผ่านทาง ”ศูนย์บริการคลับการ์ด” โทร 1712 กด 3

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามคำขอของท่านเป็นบางส่วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น เราอาจจำกัดสิทธิในการขอดูข้อมูลของท่าน หากการใช้สิทธิดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หรือในกรณีที่ท่านขอให้ลบข้อมูล เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่การใช้สิทธิตามกฎหมายของเราหรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล

บริษัทฯ ยินดีจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อได้รับการร้องเรียนจากท่านเสมอ อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ

ช่องทางการติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อมาที่
อีเมล์: subjectaccess.requestTH@tesco.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ได้ที่
อีเมล์: DPOThailand@tesco.com

นโยบายฉบับนี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

คัดลอกลิงก์เรียบร้อย